Date posted: 18. 03. 2021 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

JAVNI POZIV: Oddaja bife-prikolice v najem (rok za oddajo ponudb: 18. 4. 2021)

Na podlagi določil 80. člena v zvezi z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 – ZSPDSLS-1) javni zavod Galerija-Muzej Lendava objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
za oddajo bife-prikolice v najem

Bife-prikolica znamke WMMEYER, tip WM VKE, leto izdelave 2003, dimenzije 212×389,5×274 cm, antracit barve, opremljeno za gostinsko dejavnost, ki se oddaja v najem, se nahaja v javnem zavodu Galerija-Muzej Lendava. Oddaja se v najem izključno za namen postavitve in obratovanja na dvorišču lendavskega gradu, upoštevaje pogoje ZVKDS z dne 29. 6. 2018, soglasje sveta zavoda GML z dne 10. 8. 2018 in cenika javnih kulturnih dobrin za leto 2020 sprejetega dne 28. 2. 2020, soglasje Občine Lendava k sklenitvi najemne pogodbe z dne 15. 3. 2021; vsi dokumenti so na vpogled na sedežu javnega zavoda ob pogojih iz te namere.

Najemna pogodba bo sklenjena na podlagi neposredne pogodbe za določen čas za obdobje od 1. maja do 31. oktobra 2021. Najemna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh zavoda.


Ta namera se objavi na spletni strani javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava dne 18. 3. 2021 in bo objavljena do 8. 4. 2021. Zainteresirani ponudniki morajo posredovati pisno ponudbo ali pisno izjavo z izraženim interesom za sklenitev najemne pogodbe najpozneje do 18. 4. 2021 na sedež javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, Banffyev trg 1, 9220 Lendava – Lendva s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM BIFE-PRIKOLICE«. Če je pisna ponudba ali pisna izjava poslana s priporočeno poštno pošiljko zadnji dan roka, se šteje za pravočasno.


Pisna ponudba ali pisna izjava z izraženim interesom za sklenitev najemne pogodbe mora vsebovati vsaj opis dejavnosti ponudnika, znesek ponujene najemnine za bife-prikolico in okvirni opis oz. program predvidenega obratovanja najete bife-prikolice.

Če bo zainteresiranih več ponudnikov za najem bife-prikolice, bo javni zavod Galerija-Muzej Lendava sklenil pogodbo s tistim, ki bo ponudil večji znesek. Minimalni znesek mesečne najemnine znaša 50,00 €. Najemnino bo izbrani ponudnik plačeval do 15. v mesecu za prihodnji mesec (npr.: najemnina za mesec junij mora biti poravnana najkasneje do 15. maja). Pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe. Najemnina obsega zgolj ceno najema bife-prikolice brez obratovalnih stroškov. Obratovalni stroški se obračunavajo posebej, mesečno in so odvisni od dejanske porabe.

Podrobnejše informacije o predmetu najema, t.j. bife-prikolici, lahko zainteresirane osebe dobijo na sedežu javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, Banffyev trg 1, 9220 Lendava – Lendva, od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00 uro. Kontaktna oseba je direktor javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava Dubravko Baumgartner.

Javni zavod Galerija-Muzej Lendava lahko postopek oddaje bife-prikolice ustavi do sklenitve pravnega posla in najemne pogodbe ne sklene z nobeno od zainteresiranih oseb.

Štev. 010/2021
Datum: 18. 3. 2021

Direktor:
Dubravko Baumgartner


PRILOGA:
010-2021_Namera_za_oddajo_bife-prikolice_2021 (pdf, 94,1 KB)