Date posted: 27. 09. 2018 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE za oddajo bife-prikolice v najem (velja do: 17. 10. 2018)

Na podlagi določil 80. člena v zvezi z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 – ZSPDSLS-1) javni zavod Galerija-Muzej Lendava objavlja

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE
za oddajo bife-prikolice v najem

Bife-prikolica znamke WMMEYER, tip WM VKE, leto izdelave 2003, dimenzije 212×389,5×274 cm, antracit barve, opremljeno za gostinsko dejavnost, ki se oddaja v najem, se nahaja v javnem zavodu Galerija-Muzej Lendava. Oddaja se v najem izključno za namen postavitve in obratovanja na dvorišču lendavskega gradu, upoštevaje dovoljenje in pogoje ZVKDS z dne 29. 6. 2018 in soglasje sveta zavoda GML z dne 10. 8. 2018; oba dokumenta sta na vpogled na sedežu javnega zavoda ob pogojih iz te namere.

Najemna pogodba bo sklenjena na podlagi neposredne pogodbe za določen čas za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Najemna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh zavoda. Najemnino bo izbrani ponudnik plačeval do 15-ega v mesecu za tekoči mesec, pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.


Ta namera se objavi na spletni strani javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava dne 27. 9. 2018 in bo objavljena do 17. 10. 2018.


Zainteresirane osebe morajo posredovati pisno ponudbo ali pisno izjavo z izraženim interesom za sklenitev najemne pogodbe najpozneje do 27. 10. 2018 na sedež javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, Banffyev trg 1, 9220 Lendava – Lendva. Če je pisna ponudba ali pisna izjava poslana s priporočeno poštno pošiljko zadnji dan roka, se šteje za pravočasno.

Pisna ponudba ali pisna izjava z izraženim interesom za sklenitev najemne pogodbe mora vsebovati vsaj opis dejavnosti ponudnika, znesek ponujene najemnine za bife-prikolico in okvirni opis predvidenega obratovanja najete bife-prikolice.

Če bo zaineresiranih več oseb za najem bife-prikolice, bo javni zavod Galerija-Muzej Lendava z njimi opravil pogajanja o ceni in drugih pogojih najema.

Podrobnejše informacije o predmetu najema, t.j. bife-prikolici, lahko zainteresirane osebe dobijo na sedežu javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava, Banffyev trg 1, 9220 Lendava – Lendva, od ponedeljka do petka, med 8 in 16 uro. Kontaktna oseba je direktor javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava Dubravko Baumgartner.

Javni zavod Galerija-Muzej Lendava lahko postopek oddaje bife-prikolice ustavi do sklenitve pravnega posla in najemne pogodbe ne sklene z nobeno od zainteresiranih oseb.

Direktor:
Dubravko Baumgartner


Priloga: 20180927_GML_Namera_za_oddajo_prikolice (pdf, 106 KB)