Date posted: 29. 11. 2013 | Category: RAZPIS - PRETEKLI

Povabilo k oddaji ponudbe po postopku vodenja evidence za »Izdelava idejnega projekta za obnovo in revitalizacijo lendavskega gradu«

Naročnik:
Galerija muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava
Kontaktna oseba: Beata Lazar, diretkorica
Tel: 02/5789 260
E-mail: info@gml.si  


Vabi vse potencialne ponudnike k oddaji ponudbe za
»Izdelavo idejnega projekta za obnovo in revitalizacijo lendavskega gradu«


Rok za oddajo ponudbe je 06.12.2013 (datum poštnega žiga).

Odpiranje ponudb ne bo javno.


Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponujena cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v povabilu k oddaji ponudbe.


Ponudbo lahko oddate v zaprti kuverti osebno ali pošljete po pošti na naslov:
Galerija muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

s pripisom:

» Ne odpiraj – JP– izdelava idejnega projekta«

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in bodo pravilno označene ter bodo vsebovale vse zahtevane obrazce.

Beata Lazar,
diretkorica GML


Priloge:
– 20131129_javno povabilo-priloge (PDF, 70 KB)
– 20131129_JN-izdelava_idejnega_projekta_obnova_gradu_vabilo (PDF, 172 KB)