Date posted: 07. 06. 2018 | Category: RAZPIS - NEVIDNO

Razpis za prosto delovno mesto: KUSTOS

Na podlagi 58. člena Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva, javni zavod objavlja razpis za prosto delovno mesto

KUSTOS

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi  s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba VII/2 stopnje oziroma magisterij po bolonjskem sistemu 2. bolonjska stopnja, s področja družboslovnih ali humanističnih ved,
 • opravljen strokovni izpit za kustosa, kandidat ga lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu po nastopu dela,
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • višja raven znanja madžarskega jezika
 • eno leto delovnih izkušenj.

Zaželjena  znanja in sposobnosti:

 • sposobnost samostojnega odločanja;
 • sposobnost timskega dela;
 • sposobnost analiziranja in komuniciranja;
 • poznavanje informacijskih orodij in sistemov;
 • znanje in uporaba muzejskih računalniških programov;
 • višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
 • vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat  pridobil z opravljanjem del na delovnem metu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.


ZA OSTALE PODROBNOSTI SI OGLEJTE/PRENESITE PRILOGO:

022-2018_Razpis za_kustosa_GML (pdf,147 KB)


ROK PRIJAVE:

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: » Ne odpiraj – objava za prosto delovno mesto kustos/kustosinja«, na naslov: Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva, Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava, v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani javnega zavoda in Zavoda za zaposlovanje RS Urad za delo Lendava, to je do 12. 6. 2018.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem postopku izbire na prosto delovno mesto bo objavljeno na spletni strani Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva, Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava.

Dubravko Baumgartner l.r.
direktor GML